GDPR

Ochrana osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. GDPR)“

Elektronická adresa: gdpr@zspraktslav.cz

Hlavní činností Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze je poskytování výchovy a vzdělání žákům s mentálním postižením, případně žákům postiženými více vadami nebo autismem. Organizace vykonává činnosti těchto škol a zařízení:

- Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem,

- Školní družina.

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka)
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Michal Vrba,
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Hrádek 76, 763 21 Slavičín
Tel. 577 341 205, 608 778 843
Email:
gdpr@zspraktslav.cz

Záznamy o činnosti zpracování ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze ...............ODKAZ

Souhlas s poskytováním poradenských služeb ...................................................ODKAZ

Souhlas se zpracováním osobních údajů .........................................................ODKAZ