Základní škola speciální

Základní škola speciální zabezpečuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami a autismem. Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

▪ V současné době je vzdělávání realizováno v jedné třídě základní školy speciální dle Školního vzdělávacího programu " Škola pro všechny",  část I.  
Ve třídě působí třídní učitel a asistent pedagoga. Žáci mají v případě potřeby individuální výchovně vzdělávací plán, který vychází z daného vzdělávacího programu. Samotné vyučování probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které dětem umožní realizovat se v běžném životě.
S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, skupinovou a individuální canisterapii.

V jedné třídě základní školy speciální jsou pak žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu " Škola pro všechny ", část II.
Výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitel a asistent pedagoga. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, jenž vychází z příslušného vzdělávacího programu. V individuálním vzdělávacím plánu je rozpracován obsah jednotlivých předmětů, a to na základě možností a potřeb jednotlivých žáků. Je zde též zahrnuta individuální logopedická péče, rehabilitace a canisterapie. V rámci vyučování, které probíhá v blocích, jsou využívány i speciální programy jako míčkování apod.
S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, skupinovou a individuální canisterapii.


Součástí základní školy speciální je přípravný stupeň. Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky a to i v průběhu školního roku. Program přípravného stupně je koncipován jako jednoletý, avšak děti jej mohou podle svých vlastních individuálních možností a schopností mít rozložen na 1 až 3 roky. Vzdělávání probíhá v rozsahu čtyř hodin denně, to znamená 20 hodin týdně a zahrnuje potřebnou individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči.

V přípravném stupni jsou vzdělávány děti před započetím školní docházky, jde tedy o vzdělávání předškolní. V jedné třídě jsou zařazeny děti všech ročníků. Jsou přijímány především děti s odkladem školní docházky. Vzdělávání probíhá převážně individualizovanou formou na základě vypracovaných individuálních plánů rozvoje, které vychází ze Školního vzdělávacího programu přípravného stupně. Ve třídě pracuje učitel a asistent pedagoga.

S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou děti začleněny do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, canisterapii.