Základní škola

Společné zdělávání žáků 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru. Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracuje škola Plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracuje škola Individuální vzdělávací plán (IVP). IVP umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními zapracuje škola dle minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovených v RVP ZV platného od 1.9.2016 do IVP žáka. 

ZŠ praktická v současné době disponuje kapacitou 9 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní vzdělávání je realizováno dle školního vzdělávacího programu "Škola proživot", který vychází z RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V případě potřeby je pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z uvedeného školního vzdělávacího programu a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. - 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ praktické žák získá základní vzdělání.