Charakteristika školy

Škola je složena z následujících součástí:

1. Základní škola

2. Základní škola speciální

3. Přípravný stupeň základní školy speciální

4. Školní družina

Vznik školy je datován k 1.9.1982, původně v Lipové, postupně ve Slavičíně a v místní části Hrádek. Docházejí zde žáci ze Slavičína a širokého okolí, dostupnost je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou.Budovy školy patří městu Slavičín.

Škola realizuje vzdělávání a výchovu v dobíhajícím programu pro žáky 1.- 9. ročníku základní školy praktické, dále v programu pro žáky základní školy s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů. Dále pak pro žáky 1.-10. ročníku základní školy speciální a s žáky jedné třídy základní školy speciální, kde se vyučuje s rehabilitačním vzdělávacím programem(většinou žáci s více vadami).

Umístění školy je v místní části Hrádek na Vlárské dráze, odkud je možné v těsné návaznosti hojně využívat volnou přírodu. Přímo u školy jsou dvě hřiště / asfaltové a travnaté/.

V hlavní budově je umístěno 5 menších a funkčně uspořádaných učeben, ředitelna, sborovna , kabinet výchovného poradce, herna, sklad učebnic , sklad nářadí PV a kotelna. V odloučeném pracovišti se nachází rehabilitační třída , školní družina a výdejna obědů. Všechny třídy jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi , prostory jsou z hlediska psychohygienických podmínek na dobré úrovni. Pro výuku pracovního vyučování jsou kromě kmenových učeben k dispozici odborné pracovny.Pro výuku domácích prací slouží menší cvičná kuchyň se základním vybavením, pro dílenské práce je k dispozici školní dílna. Pěstitelské práce se vyučují na pozemku v areálu školní zahrady.

Škola má samostatnou počítačovou učebnu, žákovské počítače s přístupem na internet jsou umístěny v jedné z učeben. Dále jsou k výuce k dispozici televizory, audio-video přehrávače, projektor, kopírky a tiskárny apod..

Škola se pravidelně zapojuje do školních a dalších kol soutěží a přehlídek z oblastí tělovýchovy, kultury, umělecké činnosti apod. Sama bývá také pořadatelem nebo koordinátorem soutěží okresního formátu.

Při škole byla zřízena školská rada , se kterou je nastartována spolupráce, stejně tak úzce spolupracujeme s rodiči pravidelnými i nepravidelnými a neformálními schůzkami , kontaktujeme SPC , poradenské centrum R-Ego Slavičín, rozvíjí se spolupráce s informačním centrem Slavičín a Pivečkovou nadací , která se zaměřuje na pomoc lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podílíme se na ochraně přírody ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ve Slavičíně a centrem pro ekologickou výchovu Kosenka ve Valašských Kloboukách.Samozřejmostí jsou také návštěvy městské knihovny a účasti v soutěžích , které pořádá DDM . Někteří z pedagogů pracují v komisích při obecních a městských úřadech.

Školu navštěvují žáci s mentálním postižením , popř.žáci s více vadami a autisté.