Aktuality ke dni 24. 8. 2021 (zahájení školního roku)

Aktuality k zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 se tedy opět v 8.00 sejdeme v budově ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze.
Školní rok zahájíme v 8.00 hod v jednotlivých třídách, do kterých si žáky odvedou jejich třídní učitelé. Po kratičkém přivítání žáci opustí školu. Rodiče budou po tuto dobu před budovou školy, či v blízkém okolí, aby byli přítomni odchodu svého dítěte ze školy. S výjimkou rodičů žáků 1. ročníku, kterým bude vstup do budovy povolen. Jakékoliv informace týkající se zdravotního stavu dítěte sdělí rodiče třídnímu učiteli při předávání dítěte.
Stejně jako v předcházejícím roce se bude provoz školy, včetně školního stravování, řídit organizačními a hygienickými pokyny a doporučením MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, na kterých budou včas zveřejňovány bližší informace k organizaci výuky a provozu školy.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování (antigenní test) dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a tříd s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. (Prosíme o doložení očkování.)
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Krásný zbytek prázdnin, letních dovolených s přáním bezproblémového prožití dnů následujících.

ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze