Návrat žáků do škol 12. 4. 2021

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme informace k návratu žáků k prezenční výuce.

Termín návratu: 12. dubna 2021.

  • Ochrana úst a nosu: žáci - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd, zaměstnanci - respirátory (standardy dle MO MZd).
  • 2x týdně proběhne povinné neinvazivní testování žáků - antigenní testy (pondělí, čtvrtek).
  • Školní družina bude otevřena.
  • Stravování: pro prezenčně vzdělávané žáky bude fungovat školní jídelna za dodržení organizačních opatření
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Vstup třetích osob bude umožněn pouze v důvodných případech (zejména osobní přítomnost zákonného zástupce při testování žáků) za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

V případě, že vaše dítě vykazuje některý z příznaků (viz příloha "Kontrolní seznam příznaků covid-19..."), neposílejte je do školy. Dle manuálu MŠMT není těmto žákům umožněna prezenční výuka. Vyhnete se tak následným komplikacím s případným odvozem svého dítěte ze školy v průběhu vyučování.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka školy (viz graficky)

  • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).
  • Nezletilý žák/dítě - škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Potvrzení a návrat

  • Povinná potvrzení v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci potvrzujícího vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
  • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Manuál COVID-19 testování ve školách, duben 2021

Zveřejňujeme manuál v plném znění (v dalších dnech zveřejníme výtah z tohoto dokumentu - nejdůležitější body)

Přílohy

1. Fáze otevírání a režimových opatření

Testování - leták pro žáky

Testování - leták pro rodiče

Testování - leták - návod (Singclean)

Testování - videonávod (Singclean)

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19 (MŠMT, 6. 4. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění