Informace pro rodiče k návratu žáků do školy

Informace pro rodiče žáků ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Od pondělí 1. 6. 2020 bude žákům ZŠ speciálních umožněna osobní přítomnost ve škole. Bude zahájeno pravidelné každodenní vyučování. Tato účast je dobrovolná. Zákonní zástupci, kteří mají zájem, aby děti zahájily prezenční výuku, závazně přihlásí své dítě do 28 5. do 12.00 hodin mailem u své třídní učitelky. Pro potřeby zajištění organizace výuky je proto nezbytně nutné vyplnit dotazník. Na základě jeho vyplnění budeme moci upřesnit organizaci výuky a pobytu dětí ve škole. Vyučování bude probíhat od 7.40 do 11.20 hodin, následně možnost stravování do 11.40. Budova školy bude pro žáky otevřena od 7.30 hodin. Pro dojíždějící děti bude zajištěn dohled podle potřeby. Rozdělení žáků do jednotlivých skupin bude přibližně odpovídat jednotlivým třídám. Po desinfekci rukou, která bude realizována při vstupu do budovy školy pod dohledem pedagogického pracovníka, odchází žáci podle pokynu služby bez použití šaten přímo do určených tříd. Školní stravování bude zajištěno pouze pro žáky docházející do školy a zaměstnance školy. Je nutné si přihlásit oběd prostřednictvím " dotazníku pro rodiče". Klasická školní družina nebude v provozu. V případě dostatečného zájmu může být zájmová činnost až do 14.30 hodin. Doprava dětí do školy, s přihlédnutím na možná rizika, je v kompetenci rodičů. Po dopolední prezenční formě učení naši vyučující i nadále poskytnou distanční výuku na dálku dětem, které rodiče do školy po zbytek školního roku nepřihlásí.

Zákonný zástupce je rovněž povinen seznámit se a podepsat Čestné prohlášení. Bez něj nemůže být žák vpuštěn do školy. Pokud nemůžete Čestné prohlášení vytisknout, řešte s třídní učitelkou dodání v listinné podobě. Zákonným zástupcům a doprovodu dle nařízení MŠMT není vstup do školní budovy povolen.

Žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Nepřítomnost žáka a jeho omlouvání se řídí ustanoveními školního řádu. Během přítomnosti žáků ve škole budou platit hygienická a organizační opatření doporučená MŠMT. Žáci se nebudou smět během pobytu ve škole mimo své třídní skupiny navštěvovat ani shromažďovat se v budově školy či před školou. Pro informaci posílám doporučení ministerstva školství. Přečtěte si, prosím principy pohybu žáků od MŠMT a poučte děti. Uvědomte si, že organizace práce ve školách speciálních je zcela odlišná od práce a intervence pedagogů běžných škol. Práce s dětmi v naší škole je založena na individuálním přístupu a vyžaduje v dané míře co nejbližší kontakt dítěte i pedagoga, v mnoha případech, zvláště hygienického rázu, kontakt velmi citlivý. I přes veškerou snahu naplnit doporučení daná MŠMT a hygienickým ústavem bude docházet k výše popsaným situacím. Zvažte, zda tyto okolnosti by nemohly ohrozit Vás, Vaše dítě, Vaše nejbližší okolí. Ať už se rozhodnete jakkoli, určitě to bude rozhodnutí správné a my pedagogové a zaměstnanci školy uděláme vše, co je v našich silách, abychom tuto situaci společně s Vámi zvládli.

S důvěrou se obracejte na své třídní učitele, nebo vedení školy.

Vážení rodiče, děkuji za pochopení, dosavadní podporu a spolupráci.

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy Kontakt pro dotazy : reditel@zspraktslav.cz , tel. 725 596 347