Mimořádná opatření ke dni 9. 10. 2020

1. V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění
(v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez
zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
• U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé
výuky níže. Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle§ 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).
• U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů ve školách.

2. Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), odlišnosti v organizaci školního roku
t a k t o :
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

V týdnu od 26. 10. 2020 - 30. 10. 2020 nebude probíhat výuka.