Organizace zápisu


Zápis k povinné školní docházce proběhne od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápisy na naší škole budou probíhat pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem telefonicky zkontaktovat školu na telefonním čísle 571 341 205 v dopoledních hodinách tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního
řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
· jméno a příjmení žadatele (dítěte),
· datum narození,
· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
· jméno a příjmení tohoto zástupce,
· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.