Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

byť se stále potýkáme s pandemií covidu, snažíme se přesto v rámci možností postupovat podle harmonogramu tohoto školního roku. To se bude týkat i třídních schůzek, které se měly uskutečnit 9. 11. 2020, tedy v době, kdy byly děti na distanční výuce. Tyto podzimní třídní schůzky, již z výše uvedených důvodů, se tedy uskuteční formou písemného hodnocení, pouze v nutných případech, které budou vyžadovat osobní přítomnost zákonných zástupců, formou individuálních konzultací po vzájemné domluvě s třídními učiteli. Případné konzultace s jednotlivými vyučujícími ponechám na vaší společné domluvě a stejně tak i podobu takové komunikace (email, telefon).

Písemné hodnocení o prospěchu a chování žáků bude zasláno na vaši emailovou adresu v pátek 27. 11. 2020. Poté bude možno, pokud k tomu nastanou důvody, 30. 11. 2020 kontaktovat třídní učitele.

Informace z manuálu vydaného MŠMT k provozu škol a školských zařízení:

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Pro případ karantény si dovolujeme připomenout:

Karanténní opatření se řídí dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Karanténní opatření trvají 10 dní od posledního kontaktu s osobou onemocnělou COVID-19. Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli vystaveni kontaktu s onemocněním COVID-19, jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma. Doba trvání je minimálně 10 dní, kdy se mohou příznaky onemocnění u osob projevit.

Děkujeme za pochopení.