Zápis

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, a která mohou nastat, níže naleznete informace, aktuální, k zápisu dětí pro rok 2021/2022.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy,
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
- osobním podáním ve škole.

V případě osobního podání žádosti doporučujeme použít

- schránku u vchodu do budovy,

- v případě individuální schůzky domluvit čas prostřednictvím t.č. 577 341 205, 725 596 347.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie.

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v době od 12. 4. 2021 do 15. 4. 2021.